Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Internetový obchod provozuje společnost MGM COMPRO International s.r.o., se sídlem Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín, IČO 052 41 944, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod odd. C, vložka 94228 (dále jen ,,prodávající”).

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup učiněný v internetovém obchodě, a to jak ze strany spotřebitele, tedy každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, tak ze strany osoby, která není spotřebitelem, tedy právnické osoby či podnikatele (dále jen ,,kupující”).

3. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, ustanovení čl. IV. a bodů V.2 – 8 těchto obchodních podmínek se nepoužijí. Rozhodčí doložka uvedená v čl. X. těchto obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího - spotřebitele.

4. Závaznými jsou obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím.

5. Tato smlouva se řídí a je třeba ji vykládat dle českého právního řádu, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a je-li kupující spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spory nebude možno vyřešit dohodou, budou tyto řešeny soudy v České republice.

7. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouvu předvídanou těmito obchodními podmínkami lze uzavřít v jazyce českém, německém a anglickém, a to prostřednictvím příslušných e-shopů, jenž jsou umístěny na internetových doménách ,,www.mgm-controllers“ s doménovými koncovkami (TLD) ,,.cz“, ,,.de“, ,,.com“.

8. Podle zákona a evidenci tržeb je prodavající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Umístění nabídky prodeje zboží na internetových stránkách ze strany prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy. Učiněním objednávky ze strany zájemce tedy prodávajícímu nevznikají žádná práva či povinnosti. O přijetí objednávky je kupující ze strany prodávajícího informován prostřednictvím potvrzení automaticky zobrazovaného po dokončení objednávky v e-shopu prodávajícího. Smlouva je však uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu ,,Potvrzení o uzavření smlouvy“. Teprve okamžikem doručení takového potvrzení kupujícímu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

2. Podmínkou řádného učinění elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí. Chyby vzniklé při zadávání dat v procesu podání objednávky jsou zjistitelné následnou kontrolou ze strany kupujícího, přičemž tyto lze taktéž opravit uvedením dat správných. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

3. Kupní cenou je cena uváděná prodávajícím v nabídce příslušného zboží v době uskutečnění objednávky ze strany kupujícího. Není-li však u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová (např. z důvodu přidání nového sortimentu), informuje se kupující o ceně u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu. Ceny za zboží jsou uvedeny podle zvoleného regionu včetně 21% DPH, nebo bez DPH pro regiony mimo EU a registrované obchodníky z EU (mimo ČR) s platným VAT.

4. Doba trvání případných akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

5. Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:

 • Platební karta,
 • PayPal,
 • bankovní převod,
 • dobírka (za podmínky, že je tento způsob v regionu dodání proveditelný).

6. V případě, že zájemce učiní řádnou objednávku a ze strany prodávajícího nedojde k uzavření smlouvy, zavazuje se prodávající vrátit zájemci veškerá jím poskytnutá plnění.

7. Pro případ, že si kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny platbu dobírkou, smluvní strany sjednávají výhradu vlastnického práva dle ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku. Kupující se tedy stává vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci na kupujícího v takovém případě přechází převzetím věci.

8. Pro případ, že je dle těchto obchodních podmínek uzavřena smlouva o dílo, nabývá zákazník vlastnické právo k předmětu díla teprve jeho převzetím. Převzetím přechází na zákazníka nebezpečí škody na díle. Převzetí díla se řídí též ustanovením § 2090 občanského zákoníku.

III. Dodací podmínky

1. Kupující má co do dodání zboží na výběr z následujících přepravců:

 • GEIS Parcel (plně pojištěno),
 • TNT EXPRESS (plně pojištěno),
 • Česká pošta, s.p. (pojištěno v závislosti na zvolené službě).

2. V závislosti na zvoleném dodacím regionu mohou jednotliví přepravci nabízet více typů přepravy (např. přepravu expresní apod.). V závislosti na regionu dodání mohou být nabídnuty služby všech nebo jen některých z výše uvedených přepravců.

3. Cena přepravy se odvíjí od váhy zboží, regionu dodání (destinace), zvoleného přepravce a typu přepravy. Na základě těchto informací je vypočítána přesná cena za přepravu. Ta je zobrazena před dokončením objednávky v kroku „Doprava a platba“ před provedením platby, popř. zvolením požadovaného typu platby. Jiný způsob odběru, včetně osobního odběru, je možný po dohodě s pracovníkem prodávajícího.

4. V případě, že zboží v nákupním košíku překročí stanovené limitní rozměry nebo hmotnost, je o tom kupující informován před dokončením objednávky. V těchto případech je kupující neprodleně kontaktován pracovníkem prodávajícího s individuální nabídkou možností přepravy.

5. Elektronika MGM COMPRO je zpravidla expedována do 3-10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, motory Lehner LMT zpravidla do 10-14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (LMT kompletuje motory na základě jednotlivých objednávek, nedrží totiž všechny varianty „počtu závitů“ skladem).

6. Ostatní zboží je expedováno obdobně jako elektronika MGM COMPRO, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že lhůty uvedené výše v tomto odstavci není možno dodržet, je kupující prodávajícím neprodleně informován o aktuálním termínu expedice.

7. Nebezpečí ztráty, poškození, zcizení či jiné škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

8. Zboží se považuje za odeslané dnem předání přepravci. Za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravcem prodávající nenese odpovědnost. Při převzetí balíku se kupujícímu doporučuje zkontrolovat, zda tento není nikterak poškozen nebo zdeformován. V případě, že ano, lze doporučit nepřevzetí balíku a jeho následnou reklamaci u přepravce.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. V této části obchodních podmínek jsou uvedeny informace týkající se odstoupení zákazníka – spotřebitele od smlouvy jako podmínky takového odstoupení, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Tato část obchodních podmínek současně slouží jako poučení kupujícího - spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že toto doručí do sídla prodávajícího, pokud možno v původním obalu, včetně kopie dodacího listu. Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro případ, že by zboží nebylo možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady odhadovány na částku ve výši 400,- Kč, přičemž jako pomocné kritérium pro odhad této částky bylo zvoleno srovnání s ceníkem společnosti Česká pošta, s.p., a to pro balík do ruky o hmotnosti 50 kg; skutečné náklady spojené s vrácením zboží tedy můžou být vyšší. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Kupujícímu tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady. Peněžní prostředky budou ze strany prodávajícího vráceny teprve po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět.

5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u společnosti MGM COMPRO International s.r.o., se sídlem Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín, IČO 052 41 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod odd. C, vložka 94228, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Pro odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn (nikoliv tedy povinen) použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, konkrétně v sekci „Obchodní podmínky“.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zásoby prodávajícího byly vyčerpány,
 • došlo k výrazné změně ceny,
 • prodávající není schopen plnit na daný závazek.

Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a případně kupujícímu doporučí náhradní zboží. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodání náhradního zboží či jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené, a to do deseti pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

V. Práva z vadného plnění

1. Uplatnit práva z vadného plnění lze u prodávajícího na adrese Růžová 307, Louky, 763 02 Zlín. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

4. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Shora uvedené neplatí v následujících případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Prodávající v takovém případě uhradí kupujícímu pouze náklady skutečně vynaložené a přiměřené povaze věci. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu náklady na vrácení věci z místa neodpovídajícího původně zamýšlené lokalitě užívání a zároveň nacházejícího se v lokalitě, s níž jsou spojeny nepřiměřeně větší náklady na přepravu věci do sídla prodávajícího, nebyl-li prodávající o možnosti užívání věci v takové lokalitě před uzavřením této smlouvy ze strany kupujícího informován. Kupující není oprávněn podmiňovat vrácení věci úhradou výše zmíněných nákladů spojených s vrácením. Takové náklady je kupující oprávněn požadovat teprve okamžikem doručení věci do sídla prodávajícího.

10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

11. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

12. Reklamace produktů s prémiovými servisními službami Exclusive a Exclusive PRO je vyřizována ve zkrácených lhůtách max. 10 pracovních dnů pro variantu Exclusive a max. 5 pracovních dnů pro variantu Exclusive PRO.

13. Při reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o koupi zboží vystavené prodávajícím kupujícímu, fakturu nebo jiný doklad o koupi. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v kompletním stavu, s veškerou dokumentací, čisté, pokud možno v originálním balení s neporušenou bezpečnostní samolepkou, přelepkou či pečetí. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně do Reklamačního formuláře (pokud tento není přiložen ke zboží, je kupující oprávněn požádat pracovníky prodávajícího o zaslání příslušného formuláře) a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést, o jaké vady se jedná a jak se tyto projevují.

14. V případě vyřízení reklamace dodáním jiného zboží hradí kupující výdaje na přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a prodávající výdaje na přepravu jiného zboží ke kupujícímu.

15. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená, bylo převzato zboží, předložena kopie dokladů o prodeji zboží a řádně vyplněný a podepsaný reklamační formulář.

16. Kupující bere na vědomí, že zboží (výrobek) nelze považovat za vadné a prodávající není povinen k náhradě škody ve smyslu ust. § 2939 občanského zákoníku, je-li užíváno k jinému účelu než stanoví prodávající. V případě, že není účel použití ze strany prodávajícího specifikován, není prodávající povinen k náhradě škody, je-li zboží užíváno k účelu, který nelze se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je zboží uvedeno na trh či nabízeno, očekávat.

VI. Záruka za jakost

1. Na regulátory X2-SERIES a X2-SERIES PRO se vztahuje exkluzivní prodloužená záruka za jakost, a to konkrétně 3 roky pro regulátory řady X2-SERIES a 5 let na regulátory X2-SERIES PRO.

2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od doručení věci do místa určení.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, se přiměřeně užijí ustanovení těchto obchodních podmínek o uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Servisní podmínky (pozáruční a mimozáruční servis)

1. Servisními podmínkami se řídí mimozáruční a pozáruční práce vykonávané na zboží.

2. Servis produktů s prémiovými servisními službami Exclusive a Exclusive PRO je vyřízen ve zkrácené lhůtě max. 10 pracovních dnů pro variantu Exclusive a max. 5 pracovních dnů pro variantu Exclusive PRO.

3. Cena za provedené servisní práce je stanovena na 900,00 Kč/hod. Cena je účtována za každých započatých 15 minut práce.

4. K průvodnímu dopisu je potřeba přiložit vyplněný Reklamační formulář (pokud tento není přiložen ke zboží, je kupující oprávněn požádat pracovníky prodávajícího o jeho zaslání).

5. Po přijetí zboží do opravy je provedena diagnostika závady a zákazník je informován o předběžné ceně opravy. Předběžná cena opravy zahrnuje cenu za počáteční diagnostiku závady, cenu za náhradní díly, cenu za předpokládaný čas servisní práce a cenu za případnou expedici zboží zákazníkovi. Zákazník je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.

6. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi, nebo po fázi diagnostiky závady před vlastním zahájením opravy, bude požadována úhrada za poskytnutou službu, tj. diagnostiku závady ve výši minimálně 159,00 Kč v závislosti na čase stráveném diagnostikou závady. Dále budou účtovány náklady na případnou expedici zboží zákazníkovi.

7. V případě, že se v průběhu opravy vyskytnou další nepředpokládané závady, vyhrazuje si prodávající právo na překročení předběžné ceny opravy o hodnotu převyšující předběžnou cenu maximálně o 10%. V případě, že překročení předběžné ceny z výše uvedeného důvodu překračuje hodnotu 10% předběžné ceny, je zákazník o navýšení ceny informován a je povinen se bez prodlení vyjádřit k dalšímu postupu.

8. Na veškeré servisní práce se poskytuje záruka za jakost v délce trvání 6 měsíců. Záruční doba v tomto případě počíná běžet převzetím servisovaného zboží ze strany kupujícího.

9. Náklady na expedici zboží hradí kupující (zákazník).

10. Po skončení opravy je zboží zasláno kupujícímu (zákazníkovi) jím požadovanou přepravní službou na základě předchozí domluvy s pracovníkem prodávajícího. Platba za provedený mimozáruční, popř. pozáruční servis a náklady na expedici může být provedena bankovním převodem, službou PayPal nebo dobírkou (pokud je tato pro daný region dostupná). Případně je možná platba v hotovosti při osobním převzetí zboží přímo v sídle prodávajícího.

VIII. Výprodej

1. V sekci „Výprodej“ jsou nabízeny položky, které se doprodávají nebo položky určitým způsobem nestandartní. Většinou se jedná o zcela nové a nepoužité zboží. Dále jsou zde nabízeny položky, které byly rozbaleny a použity na výstavách nebo předváděcích akcích, zboží s poškozeným obalem, či jiným drobným poškozením. Kompletní informace jsou uvedeny u jednotlivých produktů.

2. Výprodejová nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

3. Ceny výprodejových položek jsou konečné a nejsou nabízeny pro velkoobchodní prodej.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a budou použity pouze pro obchodní, logistické, statistické a marketingové účely prodávajícího. Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

2. Využíváním služeb e-shopu (registrace, objednávka) dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů ve své databázi, a to až do doby písemného vyjádření jeho nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a odstranění z databáze.

X. Rozhodčí doložka

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem, který bude jmenován osobou, která je zapsána jako jednatel České asociace pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798 (dále jen „společnost“) ke dni uzavření této doložky, a to ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že návrh na zahájení rozhodčího řízení (žaloba) se podává na adresu sídla společnosti. Rozhodčí poplatek činí 3,5% z ceny předmětu řízení bez dph, minimálně však šest tisíc korun českých bez dph. Řízení je pouze písemné, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce po zahájení řízení uloží žalovanému usnesením dle § 114b o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky, aby se vyjádřil k připojené žalobě, a to ve lhůtě sjednané stranami doložky v délce 10 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž toto usnesení lze doručit náhradním způsobem dle § 49 (4) o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky. Bez ohledu na shora uvedené ujednání o pravomoci rozhodce, může se žalobce až do okamžiku zahájení rozhodčího řízení obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2a. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající především prostřednictvím elektronické pošty, přičemž stížnosti je možno zaslat na adresu info@mgm-controllers.com . Stížnost může kupující doručit taktéž do sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu sdělenou kupujícím.

2b. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).“

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.